شرکت های تولید کننده کف کاذب چه نکاتی را باید رعایت کنند؟